Praca: Podinspektor / Inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Referacie Inwestycji i Rozwoju


Ogłoszenie numer: 6967806, z dnia 2022-05-20

Urząd Gminy w Sicienku

ul. Mrotecka 9

86-014 Sicienko

 

WÓJT GMINY SICIENKO

ogłasza V nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor / Inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Referacie Inwestycji i Rozwoju

Miejsce pracy: Sicienko

 

Opis stanowiska

Prowadzenie przydzielonych zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w zakresie przygotowania i realizacji, w szczególności:

 • opracowywanie planów i programów inwestycji gminnych,
 • ustalanie i pozyskiwanie podstawowych założeń i warunków technicznych do projektowania,
 • koordynowanie działań związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej i kosztorysowej, niezbędnej do realizacji zadań,
 • sprawdzanie pod względem formalnym poprawności dokumentacji technicznej i kosztorysowej, przekazywanej przez projektantów, niezbędnej do realizacji zadań,
 • uzyskiwanie wymaganych zezwoleń lub złożenia zgłoszenia inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane,
 • przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów wyboru, projektu umowy i wniosków o udzielenie zamówienia publicznego oraz współpraca w zakresie udzielania zamówienia publicznego,
 • udział w przekazywaniu placu budowy, pod roboty oraz prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu prowadzonych inwestycji i remontów,
 • podejmowanie działań w celu usunięcia pojawiających się przeszkód na etapie przygotowania jak i realizacji inwestycji i remontów,
 • udział w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,
 • uczestniczenie w czynnościach odbiorowych i przy przekazywaniu zakończonych budów do użytkowania,
 • sprawdzanie kompletności dokumentów techniczno-rozliczeniowych przedstawianych przez wykonawcę na każdym etapie realizacji zadań oraz kontrola ich zgodności z warunkami umownymi,
 • przygotowanie i złożenie wniosków o zakończeniu budowy i wydania decyzji na użytkownie,
 • rozliczanie finansowe realizowanych zadań,
 • prowadzenie Karty realizacji inwestycji,
 • współpraca przy sporządzaniu wniosków do instytucji lub organizacji o pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych na realizację zadań,
 • analizowanie i aktualizacja kosztorysów na roboty inwestycyjne i remontowe, weryfikacja kosztorysów składanych przez wykonawców robót,
 • sporządzanie sprawozdań, raportów, analiz i informacji z zakresu prowadzonych spraw,
 • organizowanie i uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych,
 • inicjowanie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

Kandydatem może być osoba która:

 • spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 • posiada wykształcenie wyższe techniczne,
 • posiada biegłą umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • zna zagadnienia z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym przepisy prawa z zakresu:
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • prawa budowlanego,
  • prawa zamówień publicznych,
  • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • kodeksu postępowania administracyjnego;
 • posiada co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe,
 • posiada doświadczenie zawodowe w zakresie: przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych lub biurze projektowym lub na budowie w charakterze inżyniera budowy;
 • posiada prawo jazdy kat. B,
 • posiada znajomość zagadnień związanych z przedstawionym poniżej zakresem zadań.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programów kosztorysowych, umiejętność kosztorysowania,
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w innej specjalności,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji na działania inwestycyjne ze środków zewnętrznych,
 • umiejętność interpretowania przepisów,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • inicjatywa,
 • zdyscyplinowanie,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na trudne sytuacje zawodowe.

Oferujemy

Warunki pracy na stanowisku

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie;
 • umowa o pracę - pełen etat;
 • praca w budynku Urzędu Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, na parterze, budynek bez windy, posiada podjazd;
 • praca w godzinach: 7:30-15:30 - poniedziałek, środa i czwartek; w godz. 7.30-17.00- wtorek; w godz. 7.30-14.00 w piątek;
 • praca w zespole;
 • codzienny kontakt telefoniczny;
 • bezpośredni kontakt z klientami.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sicienku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Urząd Gminy w Sicienku jest pracodawcą równych szans. Oferty rozpatrywane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etnicze, wyznanie, orientacje seksualna czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną. Osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny - opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem;
 • życiorys zawodowy (curriculum vitae) - opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub
  e-mailem oraz własnoręcznym podpisem;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopie świadectw pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • oświadczenie o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych oraz o posiadanym obywatelstwie;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w związku z ogłoszeniem naboru;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych;
 • referencje, jeśli takie posiada;
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530).
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Starszy inspektor

 • Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2022-05-21
  • Warunki pracy Praca w urzędzie przy komputerze. Nie przewiduje się wystąpień publicznych oraz pracy poza urzędem. Praca na stanowisku starszego inspektora nie wymaga wysiłku...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor

 • Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Aleksandrów Kujawski Dodane: 2022-05-13
  • Warunki pracy stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor, drukarkę i telefon, praca biurowa przy komputerze powyżej dobowego czasu pracy tj. powyżej 4 godzin, praca w systemie...

 • Zobacz więcej