Praca: Asystent rodziny


Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
Asystent rodziny
Miejsce pracy: Więcbork
Numer: StPr/21/0036
OBOWIĄZKI:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:1)prowadzenie kompleksowych działań mających na celu wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych tj.:a.opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,b.opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,c.udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,d.udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,e.wspieranie aktywności społecznej rodzin,f.motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,g.udzielanie pomocy w poszukiwaniu , podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,h.motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,i.udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,j.podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,k.prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,l.realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 04 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem,m.monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,2)prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,3)dokonanie okresowej ocenysytuacji rodziny ( raz na pół roku) i przekazanie jej Dyrektorowi MGOPS,4)sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,5)współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,6)współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań jest niezbędna,7)weryfikacja iprzetwarzanie danych związanych z pracą z rodziną w SI POMOST, 8)zapoznanie się z gminnym programem wspierania rodziny i podejmowanie działań, które przyczynią się do realizacji zawartych w nim celów,9)stała współpraca z innymi pracownikami w zakresie obiegu dokumentacji i informacji w ramach powierzonego stanowiska,10)wykonywanie innych poleceń i zadań służbowych zleconych przez przełożonych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Uprawnienia: umiejętność obsługi komputera


Wymagania inne:

Wymagania oczekiwane w odniesieniu do kandydata: jest obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelem innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada znajomość języka polskiego potwierdzone dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, posiada :-wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub - wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011r., Nr 272, poz. 1608) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub -wykształcenie średnie lub średnie branżowei szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, atakże udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona, wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Miejsce pracy:

Więcbork


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

do 3 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Mechanik maszyn

 • Punkt Pośrednictwa Pracy Brodnica Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Brodnica Dodane: 2021-03-02
  • obsługa maszyn oraz nadzór nad ich prawidłowym funkcjonowaniem Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak

 • Zobacz więcej
 • Inwentaryzator

 • Punkt Pośrednictwa Pracy Brodnica Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Brodnica Dodane: 2021-03-02
  • liczenie stanów sklepowych Wymagania konieczne: Uprawnienia: liczenie towaru Wymagania inne: Ukończony 18 rok życia

 • Zobacz więcej
 • Kierownik sieci wod-kan (nr 0613)

 • Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-03-02
  • Nadzór prowadzonych robótProwadzenie oraz kontrola dokumentacjiPrzestrzeganie BHP Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: sieci...

 • Zobacz więcej