Praca kujawsko-pomorskie

RYNEK PRACY

W związku z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym, sytuacja na kujawsko-pomorskim rynku pracy ulega stopniowemu pogorszeniu. Na potwierdzenie wystarczy zauważyć, że jeszcze kilka miesięcy temu średnia stopa bezrobocia w województwie była o kilka punktów procentowych niższa od aktualnej. Jak podaje GUS, na koniec stycznia 2013 r. procentowy udział osób bezrobotnych w stosunku do wszystkich aktywnych ekonomicznie wynosił aż 18,9%, co sytuuje region kujawsko-pomorski na trzecim miejscu wśród województw o najwyższym poziomie bezrobocia. Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w województwie należą powiaty: lipnowski (29,7%), grudziądzki (29,7%), włocławski (29,3%) i sępoleński (26%). Najniższe bezrobocie panuje w mieście Bydgoszczy (9%), Toruniu (10,4%), powiecie bydgoskim (14,4%) i powiecie brodnickim (16,6%).rynek pracy

W końcu stycznia 2013 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego wynosiła 159 tysięcy osób i była większa o ponad 21 tysięcy od liczby bezrobotnych z września 2012 r. Kobiety stanowią blisko 57% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Wśród bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli głównie osoby długotrwale bezrobotne oraz bez wykształcenia średniego. W strukturze wiekowej w najgorszej sytuacji znajdują się osoby między 25 a 35 rokiem życia oraz osoby po 50 roku życia. Najmniej liczną grupę stanowią osoby między 35 a 50 rokiem życia.

Przeważająca część aktywnych zawodowo osób z województwa kujawsko-pomorskiego zatrudniona jest w sektorze prywatnym (ok. 91%), w tym najwięcej w przemyśle (głównie w przetwórstwie przemysłowym), handlu, budownictwie i transporcie. To właśnie tych dziedzin gospodarki dotyczyła przeważająca większość ofert zatrudnienia, które w ciągu ostatnich kilku miesięcy pojawiły się w lokalnych urzędach pracy.

Wysoki poziom bezrobocia i aktualna sytuacja na rynku pracy odbija się niekorzystnie na zarobkach aktywnych zawodowo mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw kształtuje się obecnie  na poziomie ok. 3100 zł, co stawia region kujawsko-pomorski na zaledwie 14 miejscu wśród wszystkich województw Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *