Praca: Audytor wewnętrzny w prokuraturze okręgowej w toruniu


Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
Audytor wewnętrzny w prokuraturze okręgowej w toruniu
Miejsce pracy: Toruń
Numer: StPr/21/1715
OBOWIĄZKI:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracyOsoba zatrudniona na stanowisku audytora wewnętrznego wykonuje zadaniaokreślone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracyi wynikach tego audytu (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 506) polegające w szczególności na: systematycznej ocenie adekwatności, skuteczności i efektywności kontrolizarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu, wykonywaniu czynności doradczych, w tym składaniu wniosków mającychna celu usprawnienie funkcjonowania wymienionej jednostki prokuratury.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE


Wymagania inne:

Wymagania stawiane kandydatom:niezbędne: wykształcenie wyższe; kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego, które są określonew art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, tj.:a) posiadanie jednego z certyfikatów: Certified Intemal Auditor (CIA),Certified Govemment Auditing Professional (CGAP), CertifiedInformation Systems Auditor (CISA), Association of CharteredCertified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE),Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified FinancialServices Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lubb) złożenie, w latach 2003 - 2006, z wynikiem pozytywnym egzaminuna audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołanąprzez Ministra Finansów, lubc) posiadanie uprawnień biegłego rewidenta, lubd) dwuletniej praktyki w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowaniesię dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytuwewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniuwydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami,do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznychlub prawnych; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni prawpublicznych; niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz brakprowadzonych wobec kandydata postępowań o przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku; obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa,którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisówprawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytoriumRzeczpospolitej Polskiej; znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych i rachunkowościbudżetowej oraz przepisów dotyczących sposobu i trybu przeprowadzaniaaudytu wewnętrznego, a także przepisów regulujących ustrój i organizacjęprokuratury; dodatkowe: umiejętność stosowania prawa w praktyce, zdolności analityczne, umiejętność planowania i organizowania pracy własnej; samodzielność, obowiązkowość, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedni poziom kultury osobistej, doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądówi prokuratury (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 577) urzędnikiem może zostać osoba,która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub w prokuraturze, co oznacza koniecznośćodbycia w ramach przedmiotowego zatrudnienia stażu urzędniczego na zasadachwynikających z przywołanej ustawy przez kandydata nie spełniającego tego warunkuchyba, że Prokurator Okręgowy zwolni go z tego obowiązku. Na podstawieart. 3 ust. 3 cytowanej ustawy od odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby,które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Właściwy prokurator możezwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę wybranąw drodze konkursu, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczegowiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowaniaprokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metodi technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 cytowanej ustawy).

Miejsce pracy:

Toruń


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta ToruniaZobacz podobne oferty

 • Specjalista do spraw rekrutacji pracowników (nr 4067)

 • Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: wczoraj
  • prowadzenie procesów rekrutacji pracowników Wymagania konieczne: Zawód: Specjalista do spraw rekrutacji pracowników Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Język: ukraiński, w...

 • Zobacz więcej
 • Nauczyciel socjoterapeuta

 • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: wczoraj
  • prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społecznewysokość wynagrodzenia uzależniona od stopnia awansu zawodowego Wymagania konieczne: Zawód: Nauczyciel...

 • Zobacz więcej
 • Inżynier serwisu-hydraulik (nr 4145)

 • Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: wczoraj
  • projektowanie, budowa i serwis systemów uzdatniania/oczyszczania ścieków wody w oparciu o standardowe procesy oraz z wykorzystaniem technik membranowych MF/UF/RO, EDI, układy...

 • Zobacz więcej