Praca: Audytor wewnętrzny


Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 77637

Warunki pracy

·      praca administracyjno-biurowa


·      praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie


·      budynek urzędu przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

 • realizuje zadania zapewniające oraz świadczy czynności doradcze;
 • monitoruje realizację zaleceń oraz przeprowadza czynności sprawdzające polegające na ocenie dostosowania działań Izby oraz podległych urzędów do zaleceń zawartych w sprawozdaniu z audytu;
 • realizuje zadania zlecone przez Ministra Finansów, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz na polecenie Prezesa Rady Ministrów (audyty wewnętrzne);
 • wspiera Dyrektora w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę funkcjonującego systemu kontroli zarządczej oraz czynności doradcze;
 • uczestniczy w opracowaniu rocznego planu audytu z uwzględnieniem perspektywy wieloletniej, w tym w analizie ryzyka związanej z przedmiotowym i podmiotowym zakresem działania audytu;
 • uczestniczy w ustalaniu zasad i procedur dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego;
 • współpracuje z Komitetem Audytu powołanym dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe i z komórką audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz Biurem Szefa KAS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze audytu wewnętrznego
 • Spełnienie wymogów wynikających z art. 286 ustawy o finansach publicznych
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o KAS, ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych, standardów audytu wewnętrznego i standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, oraz znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Bardzo dobra znajomość rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
 • Bardzo dobra znajomość programu Excel
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego lub szkolenia z zakresu audytu wewnętrznego
 • Doświadczenie w prowadzeniu audytów w zakresie bezpieczeństwa informacji lub audytów informatycznych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
APLIKUJ TERAZ