Praca: Inspektor farmaceutyczny


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor farmaceutyczny
Miejsce pracy: Włocławek
Ogłoszenie o naborze Nr 113051

Warunki pracy


 • praca biurowo-terenowa,

 • stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniach biurowych znajdujących się na II piętrze w Delegaturze we Włocławku

 • budynek i pomieszczenia urzędu są częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (budynek nie posiada windy, na II piętrze brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w pomieszczeniach Inspektoratu znajduje się pętla indukcyjna),

 • praca poza siedzibą urzędu związana z przeprowadzaniem kontroli w podległych jednostkach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (możliwość wystąpienia barier architektonicznych w placówkach podlegających kontroli),

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe,

 • urząd nie dysponuje samochodem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych,

 • kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu.

Zakres zadań

 • Kontroluje działalność podległych jednostek w zakresie przechowywania, sporządzania i wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, warunków lokalowych oraz kwalifikacji osób wykonujących czynności fachowe
 • Pobiera do badań jakościowych leki sporządzane w aptekach oraz próby produktów leczniczych i wyrobów medycznych kwestionowanych serii, analizuje wyniki badań, przygotowuje decyzje w tym zakresie
 • Sprawuje nadzór nad podmiotami prowadzącymi obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kat. 1
 • Opiniuje przydatność lokali przeznaczonych na aptekę, punkt apteczny i placówki obrotu pozaaptecznego
 • Prowadzi w zakresie zleconym przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego postępowania i przygotowuje dokumentację niezbędną do wydania, udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego
 • Współdziała z innymi organami państwowymi i organami administracji publicznej w zakresie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe farmaceutyczne - magister farmacji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zawodzie farmaceuty
 • Prawo wykonywania zawodu farmaceuty
 • Znajomość ustaw i aktów wykonawczych: Prawo farmaceutyczne oraz o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Znajomość ustawy: Kodeks Postępownia Administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Rzetelność, terminowość i samodzielność
 • Umiejętność komunikacji i współpracy
 • Spełnianie warunków, o których mowa w art. 114a ust. 1 ustawy - Prawo Farmaceutyczne
 • Płynne i biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Bardzo dobra organizacja pracy oraz orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Kreatywność
 • Wysoka kultura osobista
APLIKUJ TERAZ