Praca: Inspektor wojewódzki


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 55347

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na III piętrze w pokoju biurowym (budynek B, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców w oparciu o wnioski składane przez pracodawców krajowych oraz zagranicznych i przedstawianie kierownikowi oddziału projektu merytorycznego rozstrzygnięcia w tych spawach,
 • prowadzenie postępowań w sprawie zarejestrowania pobytu obywatela UE, wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE i kart pobytu członka rodziny obywatela UE,
 • prowadzenie postępowań o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń,
 • przyjmowanie wniosków w sprawach pobytowych obywateli UE oraz cudzoziemców spoza UE,
 • udzielanie informacji klientom zewnętrznym w sprawach dotyczących cudzoziemców, wjazdu cudzoziemców na terytorium RP, pobytu i wyjazdu,
 • przygotowywanie projektów kryteriów wydawania zezwoleń na pracę.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach,
 • znajomość ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin,
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rozdział 1, 16),
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • dobra organizacja pracy,
 • efektywna komunikacja, współdziałanie w grupie,
 • odporność na stres, asertywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
APLIKUJ TERAZ