Praca: Inspektor wojewódzki


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 116767

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej, jest to praca z dokumentami a także z systemami informatycznymi, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane jest na VI piętrze w pokoju biurowym w budynku B (wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.
W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym  pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

Zakres zadań

 • Sprawdza pod względem formalno-prawnym i potwierdza elektronicznie, w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, przyjęcie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji złożonych przez lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz osób z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w celu wszczęcia procedury administracyjnej związanej z rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego w określonych dziedzinach ochrony zdrowia
 • Przeprowadza postępowania kwalifikacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz osób z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji, w tym dokonuje obliczeń wyniku postępowania kwalifikacyjnego w trybie zwykłym i konkursowym w celu sporządzenia list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia danego szkolenia specjalistycznego
 • Realizuje zadania związane z powoływaniem, funkcjonowaniem i odwoływaniem konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia, w tym przygotowuje projekty umów cywilnoprawnych zawieranych z konsultantami, przyjmuje i przekazuje Ministrowi Zdrowia oświadczenia konsultantów, weryfikuje rachunki składane przez konsultantów w celu zapewnienia prawidłowej realizacji podejmowanych przez nich zadań
 • Obsługuje System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych celem bieżącego monitorowania przebiegu szkolenia specjalizacyjnego kadr medycznych
 • Prowadzi rejestry: lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz osób z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia odbywających specjalizacje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego celem wprowadzania, gromadzenia i przetwarzania danych osób realizujących szkolenie specjalizacyjne
 • Prowadzi postępowania administracyjne wobec lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz osób z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w celu wydania decyzji o skreśleniu z rejestru osób odbywających szkolenie specjalizacyjne na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
 • Weryfikuje dokumenty osób, które zakończyły szkolenie specjalizacyjne i wnioskują o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego celem sprawdzenia zgodności wymaganych dokumentów pod względem formalnym i przekazania ich do konsultantów wojewódzkich/krajowych celem weryfikacji merytorycznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustaw: o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz aktów wykonawczych, o diagnostyce laboratoryjnej i przepisów wykonawczych, o zawodzie fizjoterapeuty, aktów wykonawczych w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów, uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, o konsultantach w ochronie zdrowia, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Myślenie kreatywne, myślenie analityczne, efektywna komunikacja, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o dostępie do informacji publicznej, o systemie informacji w ochronie zdrowia
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Starszy inspektor

 • Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: dzisiaj
  • Warunki pracy Praca w urzędzie przy komputerze. Nie przewiduje się wystąpień publicznych oraz pracy poza urzędem. Praca na stanowisku starszego inspektora nie wymaga wysiłku...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor wojewódzki

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: dzisiaj
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

 • Zobacz więcej
 • Starszy inspektor

 • Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: dzisiaj
  • Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Praca związana z prowadzeniem dokumentacji. Praca na określonym stanowisku związana jest z...

 • Zobacz więcej