Praca: Instruktor symulacji medycznej


UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

COLLEGIUM MEDICUM IM. L. RYDYGIERA W BYDGOSZCZY

Poszukuje pracownika/-czki na stanowisko


INSTRUKTOR SYMULACJI MEDYCZNEJ na ½ etatu

Miejsce pracy: Bydgoszcz

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje przede wszystkim:

 • prowadzenie zajęć symulacyjnych i wsparcie dla nauczycieli akademickich w zakresie prowadzenia zajęć metodami symulacji,
 • zapewnienie wsparcia merytorycznego oraz technicznego w prowadzeniu zajęć symulacyjnych,
 • nadzór nad maksymalnym wykorzystaniem potencjału sprzętu dostępnego w salach symulacji,
 •  nadzór nad utrzymaniem prawidłowego obciążenia sal symulacji i pozostałych sal dydaktycznych oraz współpraca w tym zakresie z prowadzącymi zajęcia i władzami Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu,
 • dokumentowanie realizowanych zajęć w salach Centrum Symulacji Medycznych (listy obecności, nagrania z zajęć, dokumentacja fotograficzna) oraz archiwizowanie zgromadzonych materiałów na potrzeby rozliczenia i kontroli projektu,
 • przygotowanie adekwatnego do zaplanowanych zajęć sprzętu w salach symulacyjnych, pomoc w przygotowaniu zajęć opartych o scenariusze kliniczne (zgodnie z charakterystyką stanu klinicznego dobór symulatora i akcesoriów do pozoracji stanu),
 • kontrola i analizowanie stanu zapasów sprzętu i materiałów zużywalnych oraz dokonywanie niezbędnych zamówień za zgodą przełożonego,
 • pomoc w zakresie technicznej obsługi sprzętu komputerowego, audio-wideo oraz symulatorów,
 • uczestniczenie w zajęciach klinicznych z udziałem symulacji, ich monitorowanie oraz analiza prowadzenia scenariuszy i debriefingu.

II. Kandydat/-ka powinien/-inna spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

w zakresie umiejętności zawodowych:

 • wykształcenie wyższe medyczne (min. licencjat) na kierunku: lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne
 • minimum roczne udokumentowane zatrudnienie w jednostce ochrony zdrowia,
 • dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point), Internetu, baz danych oraz urządzeń biurowych i mediów społecznościowych,
 • znajomość języka angielskiego – poziom komunikatywny,
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej lub kursów medycznych,
 • mile widziane odbyte szkolenia medyczne z zakresu ALS, BLS, EPLS, ITLS.

w zakresie predyspozycji osobowościowych:

 • komunikatywność
 • kreatywność,
 • otwartość na nowe rozwiązania technologiczne i dydaktyczne,
 • umiejętność przekazywania wiedzy,
 • entuzjazm,
 • rzetelność,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

III. Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu, praca w systemie równoważnego czasu pracy,
 • pakiet świadczeń socjalnych, w tym karta multisport,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, w tym szkolenia z prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod symulacji medycznej,
 • pracę w budynku dostosowanym do osób niepełnosprawnych.

Pisemne oferty należy składać elektronicznie w terminie do dnia 2 czerwca 2022 r. za pomocą przycisku aplikacyjnego.

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Warunkiem koniecznym jest wypełnienie i załączenie poniższej klauzuli (załącznik do ogłoszenia).

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – kandydaci do pracy

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. Gagarina 11 w 87-100 Toruń (Uczelnia).

2. Pana/Pani dane osobowe uzyskane w związku z udziałem w prowadzonej przez nas rekrutacji będą przetwarzane:

 1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu podjęcia przez nas niezbędnych czynności zmierzających do zawarcia umowy, przy czym ostatecznie umowa może nie zostać zawarta,

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 22 ¹ Kodeksu Pracy – w celu pozyskania informacji niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procesu rekrutacyjnego,

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F) RODO w celu:

a) umożliwienia nam nawiązania bezpośredniego i szybkiego kontaktu za pośrednictwem e-mail lub numeru telefonu,

b) ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami wynikającymi z procesu rekrutacyjnego.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres prowadzenia rekrutacji na wskazane stanowisko i niezwłocznie niszczone po jej zakończeniu.

4. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:

1) żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,

2) żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

3) sprzeciw wobec przetwarzania,

4) przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.

6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę to przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w każdym czasie, ale cofnięcie to nie wywołuje skutków prawnych w stosunku do przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, taki jak współpracująca z nami kancelaria prawna.

9. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.

10. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

11. W celu skontaktowania się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pan/Pani przesłać do nas list na adres korespondencyjny z dopiskiem „IOD” lub wysłać wiadomość e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych: iod@umk.pl.

 

Po zapoznaniu się z treścią powyższej informacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UMK w Toruniu dla celu związanego z rekrutacją na stanowisko instruktor symulacji medycznej w Centrum Symulacji Medycznych CM.

 

                                     ________________________
 (data i podpis)

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
APLIKUJ TERAZ