Praca: Inżynier Projektu


 
Inżynier Projektu
Piechcin
Czym będziesz się zajmować?
 • Udział w przygotowaniu koncepcji i założeń budżetowych.
 • Opracowanie i rozsyłanie zapytań ofertowych.
 • Analiza ofert i przygotowanie zamówień i umów.
 • Przygotowanie dokumentów oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych w ramach prowadzonych projektów.
 • Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej.
 • Przekazanie obiektów do prac inwestycyjnych.
 • Nadzór oraz koordynacja prac w trakcie realizacji inwestycji.
 • Bieżąca kontrola dokumentacji wykonawczej.
 • Kontrola i rozliczanie wykonawców, zatwierdzanie faktur.
 • Uczestnictwo w odbiorach w ramach prowadzonych projektów inwestycyjnych.
 • Rozruch technologiczny i przekazanie nowych instalacji i obiektów do eksploatacji.
 • Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej.
 • Rozliczanie zadań inwestycyjnych.
Co zyskasz?
 • pakiet Medicover, karta sportowa
 • fundusz pracowniczy
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • 4.12 dniem wolnym od pracy
 • dostęp do szkoleń, unikalny plan rozwoju kompetencji
 • dofinansowanie do nauki języka angielskiego
 • możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
 • umowę o pracę
 • szansę na rozwój wewnątrz organizacji
 • dostęp do najnowocześniejszych technologii
 • pracę gdzie masz wpływ na świat i otoczenie
Jeśli masz:
 • Wykształcenie wyższe techniczne: elektrotechnika.
 • Wiedza techniczna i doświadczenie z zakresu przebiegu procesu inwestycyjnego, prawa budowlanego oraz eksploatacji maszyn i urządzeń w przemyśle materiałów budowlanych.
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
 • Dobra znajomość środowiska Office i CAD.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
Mile widziane:
 • Uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 • Znajomość procesu technologicznego produkcji cementu.
 • Znajomość SAP.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Holcim Polska z siedzibą w Małogoszczu, przy ul. Warszawska 110 (28-366), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000062569, numer NIP: 5261060765 o kapitale akcyjnym 811.329.500 PLN opłaconym w pełni, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Kielcach.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:Krzysztof Radtke, mail: pl-m-inspektor-ochrony-danych@holcim.com

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej.

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące zainteresowań.Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.

Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Ponadto dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenie lub ochrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres sześciu miesięcy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym, ze dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli wynika to z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

TU znajduje się pełna informacja o ochronie danych osobowych.