Praca: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej


Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Miejsce pracy: Więcbork
Numer: StPr/24/0094
OBOWIĄZKI:
- Praca z rodzinami zastępczymi oraz prowadzącymi rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,- Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodzinyMiejsce świadczenia usług:Miejscem świadczenia usług jest teren Powiatu Sępoleńskiego,praca w środowisku zamieszkania wskazanych przez PCPR rodzin zastępczych i osóbprowadzących rodzinne domy dziecka oraz siedziba Powiatowego Centrum PomocyRodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410Więcbork, w godzinach urzędowania PCPR (szczegółowe ustalenia po wyborzekandydata).
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Uprawnienia: prawo jazdy kat. B


Wymagania inne:

Wymagania formalne niezbędne:1) Kandydat posiada obywatelstwo polskie;2) Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z prawpublicznych;3) Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwolub umyślne przestępstwo skarbowe;4) Kandydat cieszy się nieposzlakowana opinią5) Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielskanie jest mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy, gdy kandydat posiada dzieci);6) Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązekw stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;7) Stan zdrowia kandydata pozwala na pełnienie funkcji Koordynatora rodzinnej pieczyzastępczej8) Kandydat posiada:a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna,psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lubb) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiamipodyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie,resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo -wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiemi rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępczalub prowadzący rodzinny dom dziecka;9) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegająwykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresjina Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 t.j),Wymagania merytoryczne:1) znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczyzastępczej (Dz. U. z 2023r. poz.1426 z poźn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy;2) znajomość ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Miejsce pracy:

Więcbork


Rodzaj umowy:

Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług


Wynagrodzenie brutto:

od 2 345 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim

APLIKUJ TERAZ