Praca: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej


Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Miejsce pracy: Więcbork
Numer: StPr/22/0887
OBOWIĄZKI:
1/ udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,2/ pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów,3/ zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,4/ udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej oraz współudział w opracowywaniu z osobą usamodzielnianą i opiekunem usamodzielnienia indywidualnego programu usamodzielnienia,5/ przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,6/ współudział w dokonywaniu przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku) oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej,7/ współudział w dokonywanej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku) oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka,8/ zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,9/ wydawanie opinii w przedmiocie wytaczania przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,10/ sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyn umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny biologicznej na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie,11/ wydawanie opinii w przedmiocie przeniesienia dziecka do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej tego samego typu,12/ pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia, jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba,13/ współpraca z ośrodkiem adopcyjnym i innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,14/ podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony tajemnicy służbowej i państwowej,15/ udział w opracowywaniu planów pracy , programów, działań oraz analiz i sprawozdań,16/ przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej,17/ prowadzenie dokumentacji z prowadzonej pracy , zgodnie z zasadami ustalonymi przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,18/ realizacja innych zadań wyznaczonych przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a przypisanych dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.Miejsce świadczenia usług jest teren Powiatu Sępoleńskiego, praca w srodowisku zamieszkania wskazanych przez PCPR rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork w godzinach urzędowania PCPR.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Uprawnienia: prawo jazdy kat B


Wymagania inne:

Wymagania w odniesieniu do kandydata: 1/ Kandydat posiada obywatelstwo polskie,2/ Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych,3/ Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,4/ Kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią,5/ Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy, gdy kandydat posiada dzieci),6/ Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,7/ Stan zdrowia kandydata pozwala na pełnienie funkcji Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,8/ Kandydat posiada:a/ wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub b/ wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadząca rodzinny dom dziecka,9/ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz.835).Pracodawca ponadto od kandydata do pracy oczekuje:- dysponowanie własnym środkiem transportu (samochód)- samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań,- odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań,- wysokiego stopnia empatii,- nieposzlakowanej opinia,- kreatywności,- praktycznej znajomości obsługi standardowych aplikacji Windows.

Miejsce pracy:

Więcbork


Rodzaj umowy:

Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług


Wynagrodzenie brutto:

od 1 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

  • Opiekun

  • Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Grabie Dodane: 2023-01-23
    • Opiekowanie się dziećmi z Domu Pomocy Społecznej, karmienie dzieci, dbanie o higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych, prowadzenie dokumentacji związanej z opieką,...

  • Zobacz więcej
  • Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

  • Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Golub-Dobrzyń Dodane: 2023-01-23
    • wg programu stazu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Uprawnienia: obsługa komputera Uprawnienia: prawo jazdy...

  • Zobacz więcej