Praca: Laborant


Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Laborant
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 137586

Warunki pracy


 •  praca w laboratorium chemicznym,
 • kontakt z odczynnikami chemicznymi, w tym substancjami/mieszaninami stwarzającymi zagrożenie, gazami,
 • narzędzia i materiały pracy: obsługa wysokospecjalistycznej aparatury analitycznej (spektrofotometr, chromatografy), innego wyposażenia laboratoryjnego (wagi, wirówki, wyparki rotacyjne i inne) oraz biurowego,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca pod presją czasu.

Zakres zadań

 • wykonuje badania pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym metodą spektrofotometryczną i chromatografii gazowej
 • przygotowuje próbki do badań,
 • przygotowuje ekstrakty próbek materiału roślinnego do badań rutynowych
 • sporządza i sprawdza chromatograficzne roztwory i mieszaniny roztworów materiałów odniesienia (wzorce pestycydów),
 • systematycznie sprawdza parametry metod badawczych,
 • obsługuje metrologicznie wyposażenie pomiarowe (sprawdzanie),
 • prowadzi bieżącą dokumentację prac analitycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe chemiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.",
 • znajomość technik analitycznych: ekstrakcji, oczyszczania,
 • zdolności manualne w pracy analitycznej,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielność, dokładność,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w akredytowanym laboratorium chemicznym,
 • doświadczenie w obsłudze przyrządów pomiarowych,
 • znajomość zagadnień związanych z analizą pozostałości środków ochrony roślin,
 • znajomość normy PN-EN ISO 17025 oraz zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Laboratorium,