Praca: Młodszy księgowy


Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 77632

Warunki pracy

·      praca administracyjno-biurowa


·      praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie


·      budynek urzędu częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej oraz dokonuje rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości, zwrotów podatków, wydaje postanowienia w tym zakresie;
 • rozlicza i przekazuje wpływy uprawnionym podmiotom;
 • dokonuje czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej;
 • przeprowadza rozliczenia rachunkowo - kasowe pracowników komórki egzekucji administracyjnej;
 • wykonuje sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań wynikającej z przepisów odrębnych;
 • prowadzi ewidencje i rozliczanie sum depozytowych, obsługuje rachunki bankowe w zakresie poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz sum depozytowych;
 • prowadzi ewidencje grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych oraz ksiąg druków ścisłego zarachowania;
 • kontroluje prawidłowość potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów oraz dokonuje rozliczeń związanych z obowiązkami urzędu skarbowego jako płatnika.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz zasad rachunkowości
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty