Praca: Naczelnik wydziału


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 77337

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.   Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.   Częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


1.     Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


2.     Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.


3.     Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


4.     Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • kieruje, koordynuje i wykonuje prace będące w zakresie Wydziału pod względem rzeczowym i finansowym, organizuje i nadzoruje prace podległych pracowników,
 • planuje, realizuje i monitoruje zadania w zakresie zarządzania ruchem drogowym i bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 • kontroluje oraz analizuje stan organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg, bierze udział w odbiorach oznakowania dróg, dokonuje kontroli stanu dróg krajowych, ekspresowych i autostrad ( w tym autostrad w trybie koncesyjno-operatorskim) oraz analizuje stan organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg,
 • bierze udział w uzgodnieniach organizacji ruchu, nadzoruje prowadzenie bazy danych w wypadkach drogowych oraz ewidencji klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz na bezpieczeństwo sieci drogowej,
 • określa potrzeby rzeczowe i finansowe w zakresie zarządzania ruchem drogowym i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • współpraca przy przeprowadzaniu ocen wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytów brd oraz planuje i monitoruje zadania dot. programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, uzgadnia opracowywanych i aktualizowanych Programów Inwestycyjnych i Aneksów dla zadań realizowanych w ramach poprawy BRD,
 • nadzoruje prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wykorzystania dróg w sposób szczególny, organizację okresowych pomiarów i badań ruchu, w tym Generalnego Pomiaru Ruchu i pomiarów powykonawczych, a także zadań związanych z procedurą odstąpienia i przywrócenia opłat za przejazd autostradą lub jej odcinkiem,
 • zapobiega powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i współpracuje przy wprowadzaniu ograniczenia w ruchu bądź przy zamykaniu dróg dla ruchu w wypadkach, kiedy wymaga tego stan techniczny drogi lub mostu w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji oraz identyfikacji miejsc niebezpiecznych i zapobieganiu zdarzeniom, a także sprawuje nadzór nad systemami KSZR oraz zadaniami związanymi z oświetleniem dróg, w tym planowanie, realizacja i rozliczanie umów w zakresie dostarczania energii elektrycznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania ruchem,
 • przeszkolenie w zakresie budownictwa drogowego,
 • prawo jazdy kat. B,
 • upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość ustaw o drogach publicznych i prawo o ruchu drogowym,
 • znajomość Rozporządzeń: Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem; Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach; Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych
 • posiadanie kompetencji: zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, zorientowanie na osiąganie celów, świadomość kosztów, skuteczna komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kursy z zakresu inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu, ITS, zarządzania ruchem oraz audytu BRD,
APLIKUJ TERAZ