Praca: Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych


Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Mogilno
Ogłoszenie o naborze Nr 114030

Warunki pracy

Praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, nie jest związana z wysiłkiem fizycznym. Wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Nie występują uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy. Narzędzia i materiały pracy: biurko, komputer, telefon. Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (brak windy), brak możliwości poruszania się po całym budynku wózkiem inwalidzkim, stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Zapewnia ochronę informacji niejawnych w KPP w Mogilnie oraz kontroluje przestrzeganie przepisów w tym zakresie.
 • Koordynuje pracę Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania zespołu.
 • Realizuje zadania lokalnego inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w KPP w Mogilnie, w celu zapewnienia ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane i przechowywane informacje niejawne.
 • Prowadzi okresowe kontrole w zakresie ewidencji i obiegu dokumentów oraz przestrzegania zapisów ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych, w celu nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych.
 • Prowadzi szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, w celu bieżącego informowania o trybie postępowania z dokumentami niejawnymi.
 • Opracowuje i aktualizuje plan ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzoruje jego realizację.
 • Sprawuje nadzór nad prawidłowym wypełnianiem ankiet bezpieczeństwa przez osoby, którym upływa termin ważności posiadanych poświadczeń i przekazuje je Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Bydgoszczy.
 • Opracowuje plan postępowania w KPP w Mogilnie z zasobem składnicy akt w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz nadzoruje jego realizację.
 • Realizuje zadania inspektora ochrony danych (IOD).
 • Realizuje szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz inne związane z funkcją Inspektora Ochrony Danych.
 • Prowadzi zlecone przez Komendanta Powiatowego Policji czynności wyjaśniające w zakresie naruszenia ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Prowadzi składnicę akt jednostki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub do 1 roku doświadczenia w obszarze ochrony informacji niejawnych
 • Zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez ABW lub SKW (w przypadku braku zaświadczenia oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbycie szkolenia)
 • Posiadanie aktualnego poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” wydanego przez ABW lub SKW (w przypadku braku poświadczenia bezpieczeństwa oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu)
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i biurowego
 • Umiejętność stosowania przepisów w praktyce
 • Organizacja pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ