Praca: Pracownik socjalny


Powiatowy Urząd Pracy w Żninie
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Gąsawa
Numer: StPr/23/0446
OBOWIĄZKI:
1. Praca socjalna w miejscu zamieszkania osoby/rodziny;2. Rozpoznawanie potrzeb klientów w zakresie pomocy społecznej;3. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji niezbednej w procesie przyznawania pomocy;4. Ustalanie danych personalnych osób ubiegających się o pomoc, ich stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i materialnej zgodnie z przepisami dot. pomocy społecznej, w przypadku braku dokumentów o których mowa, podejmownia działań w celu ich pozyskania;5. Opracowywanie indywidualnych planów pomocy - działania przy wykorzystaniu możliwości klientów, ich otoczenia i organizacji działających w zakresie pomocy społecznej;6. Opracowywanie projektów socjalnych;7. Przyjmowanie wniosków o udzielenie świadczenia i gromadzenie materiałów dowodowych w toku postępowania o przyznanie pomocy;8. Wnioskowanie o udzielenie świadczeń;9. Udzielenie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;10. Realizaowanie pracy socjalnej, poradnictwa w zakresie pomocy społecznej;11. Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych;12. Występowanie o świadczenie pomocy w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej;13. Realizaowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywizowania społeczności lokalnej;14. Obowiązkowa znajomość aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej;15. Korzystanie z elektronicznych baz danych na potrzeby realizowanych zadań;16. Ewidencjonowanie dokumentacji klientów GOPS i kompleksowe wprowadzanie danych do programu POMOST;17. Kontrolowanie prawidłowości wykorzystywania świadczeń z pomocy społecznej;18. Kontrolowanie jakości i terminowości realizowania usług opiekiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;19. Kompletowanie dokumentacji osób ubiegających się o umieszczenie w domach pomocy społecznej;20. Kompletowanie dokumentów oraz udzielanie informacji niezbędnych do rozpoatrywania skarg i wniosków z zakresu realizowanych zadań;21. Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Uprawnienia: znajomość programów MS OFFICE
Uprawnienia: obsługa komputera


Wymagania dodatkowe:

Uprawnienia: prawo jazdy kategori B


Wymagania inne:

Konieczne jest spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:-posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych-ukończenie studiów wyższych o kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej- do 31.12.2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie-ukończenie studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnejMile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach pomocy społecznej a zwłaszcza posiadanie specjalności I lub II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw: pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie zdrowia psychicznego, przeciwdziałania przemocy, innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej;

Miejsce pracy:

Gąsawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 100 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

APLIKUJ TERAZ