Praca: Radca prawny


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 72668

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.   Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.   Zagrożenie korupcją.


3.   Częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


1.     Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


2.     Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.


3.     Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


4.     Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • udziela porad prawnych, wydawanie opinii prawnych oraz interpretowanie obowiązujących przepisów prawnych,
 • występuje, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, przed sądami powszechnymi w postępowaniu sądowo-administracyjnym, przed organami rozstrzygającymi spory z zakresu zamówień publicznych oraz organami administracji publicznej,
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi Oddziału w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawno-administracyjnych, w tym w przygotowywaniu przez nie decyzji (postanowień) administracyjnych oraz odwołań (zażaleń),
 • sprawdza pod względem formalno-prawnym projekty umów, a także opracowuje teksty o charakterze nietypowym,
 • współpracuje przy rozstrzyganiu skarg i wniosków kierowanych do merytorycznych komórek organizacyjnych Oddziału,
 • współpracuje z Prokuratorią Generalną RP w celu zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa,
 • opiniuje wnioski do komorników sądowych i sprawuje nadzoru nad przebiegiem egzekucji sądowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej
 • wpis na listę radców prawnych,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu działalności Oddziału, a w szczególności: Ustawy o drogach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy Kodeks Cywilny,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B,
 • ukończona aplikacja radcowska,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność reprezentowania jednostki na zewnątrz,
APLIKUJ TERAZ