Praca: Referent


Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 113043

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,

 • budynek urzędu częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową, więcej informacji można znaleźć na stronie:
  https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-toruniu/zalatwianie-spraw/dostepnosc/-/asset_publisher/5nSa/content/informacja-o-dostepnosci-architektonicznej-4?


 


 


 

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencje podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych, weryfikuje dane w rejestrach lokalnych , rejestruje i wykreśla z rejestru podatników podatku VAT i podatników VAT UE oraz ewidencjonuje dane w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP)
 • Prowadzi analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się i weryfikuje poprawność rejestracji
 • Udziela pisemnych informacji podmiotom uprawnionym oraz udostępnia dane zgromadzone w CRP KEP
 • Wydaje potwierdzenia nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP), prowadzi postępowania w sprawach odmowy nadania NIP, uchylenia NIP z urzędu oraz unieważnia NIP
 • Przyjmuje i weryfikuje dokumenty wyboru formy opodatkowania podatników podatku dochodowego
 • Weryfikuje i rejestruje w systemie e-Deklaracje pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienia o ich odwołaniu
 • Wydaje zaświadczenia o nadaniu NIP oraz informacje o nadanym NIP
 • Gromadzi, przechowuje i aktualizuje dokumentację związaną z nadaniem NIP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa podatkowego
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
APLIKUJ TERAZ