Praca: Specjalista Inżynier - Techniczny / Technik


 

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

zatrudni na stanowisko:

 

 

 

specjalista inż. – techniczny/ technik

w

Katedrze Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej


Miejsce pracy: Bydgoszcz

 

 

Wymagania dla kandydatów:
 • wykształcenie minimum średnie,
 • mile widziane wykształcenie wyższe z zakresu nauk ścisłych/ technicznych,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość obsługi komputera, przede wszystkim pakietu MS Office,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, dokładność, systematyczność, samodzielność,
 • wysoka kultura osobista.
Zakres obowiązków:
 • obsługa techniczna jednostki: przygotowywanie pomieszczeń, materiałów I urządzeń do zajęć dydaktycznych,
 • współpraca ze studentami oraz pracownikami CM UMK w ramach realizowanych zadań i obsługiwanych projektów,
 • przygotowywanie dokumentacji i tłumaczeń w ramach realizowanych projektów naukowych,
 • prowadzenie dokumentacji jednostki,
 • organizacja i nadzór nad pracami związanymi z konserwacją sprzętu, urządzeń, pomieszczeń,
 • opracowywanie dokumentacji wyników,
 • tworzenie baz danych,
 • wspomaganie procesu zarządzania projektami,
 • wspomaganie aplikacji o granty finansowane ze źródeł zewnętrznych, w tym B+R.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w prestiżowej Uczelni,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Pisemne oferty na stanowisko specjalisty inż. – technicznego/ technika należy składać w formie elektronicznej na adres: dziekwnoz@cm.umk.pl w terminie do dnia 19.02.2021 r.


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – kandydaci do pracy

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. Gagarina 11 w 87-100 Toruń (dalej: ADO, UMK).

2. Pana/Pani uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej realizacji będą przetwarzane w następujących celach:

1) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny:

a) Wynikających z Kodeksu Pracy – przez okres prowadzonej rekrutacji.

2) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes ADO:

a) Na potrzeby wewnętrzne tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez okres obowiązywania umowy,

b) Na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej – wieczyście.

c) W zakresie umożliwiającym szybki kontakt poprzez wykorzystanie do tego nr telefonu lub poczty e-mail – przez okres trwania rekrutacji.

3) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą:

a) W zakresie podania wszelkich innych danych osobowych niż te, do których ADO uprawniony jest na innych podstawach.

3. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:

1) żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,

2) żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

3) sprzeciw wobec przetwarzania, przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu wymienionego w pkt 2 lit. a, a brak ich podania spowoduje niemożliwość przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku lit. c jest dobrowolne.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądy, komornicy w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi ADO współpracuje w zakresie usług windykacyjnych, prawnych.

8. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.

9. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

10. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: abi@umk.pl lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”.

Po zapoznaniu się z treścią powyższej informacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UMK w Toruniu dla celu związanego z rekrutacją na stanowisko specjalista inż. – techniczny/ technik.

 

 

 

 

________________________
(data i podpis)

APLIKUJ TERAZ