Praca: Specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 136898

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
2. Zagrożenie korupcją
3. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrzMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


1. Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych


2. Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych


3. Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci


4. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Zakres zadań

 • bierze udział w rozprawach administracyjnych, prowadzi monitoring postępu prac związanych z wydawaniem decyzji i wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji administracyjnych
 • dokonuje regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod pasy drogowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz nieruchomości zbędnych na cele drogowe i statutowe GDDKiA poprzez uzyskiwanie decyzji o wygaszeniu prawa trwałego zarządu
 • prowadzi, aktualizuje i weryfikuje ewidencję nieruchomości będących w posiadaniu Generalnej Dyrekcji, położonych w pasach dróg krajowych wraz z klasą użytków i ich powierzchnią niezbędną dla określenia wysokości podatku i przekazuje dane do właściwego Wydziału, prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych (gruntów) w formie wykazu oraz przygotowuje zestawienia do wystawienia dowodów przejęcia środka trwałego (OT) dla działek stanowiących własność Skarbu Państwa
 • przeprowadza kontrolę wykonawstwa, merytoryczne odbiory i rozliczanie zleconych robót formalno-prawnych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne oraz bierze udział w odbiorach robót w części dotyczącej nieruchomości
 • realizuje zadania w zakresie ujawniania w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości podziałów nieruchomości, zmiany użytków, przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz ustanowienia/wygaszenia tytułów prawnych trwałego zarządu i ograniczeń na rzecz Generalnej Dyrekcji w stosunku do nieruchomości nabytych pod inwestycje drogowe
 • współpracuje z właściwymi organami administracji publicznej w zakresie przejęcia nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe oraz bierze udział w postępowaniach administracyjnych związanych z wydaniem decyzji odszkodowawczych
 • przygotowuje oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania terenem na cele budowlane niezbędne do przygotowania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w celu prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji
 • prowadzi monitoring rzeczywistego stanu realizacji nabytych gruntów w porównaniu do zakładanego harmonogramu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie geodezji lub gospodarowania nieruchomościami lub gospodarki przestrzennej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu: „specustawy” drogowej, geodezji, gospodarki nieruchomościami, postępowania administracyjnego, zamówień publicznych
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie zarządzania, gospodarki nieruchomościami
 • Znajomość przepisów związanych z procesem inwestycyjnym
 • Znajomość zasad wyceny nieruchomości
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym (poziom B)
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Administrator / Administratorka Nieruchomości

 • Polskie Koleje Państwowe S.A. Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: 2024-05-13
  • Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za: Bieżące administrowanie nieruchomościami, Nadzór nad konserwacją i utrzymaniem nieruchomości i lokali mieszkalnych, w tym...

 • Zobacz więcej