Praca: Specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 137268

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1. Praca w terenie


2. Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe


3. Zagrożenie korupcją


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


1. Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych


2. Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych


3. Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci


4. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Zakres zadań

 • Zbiera informacje o wadach, prowadzi ich ewidencję i monitoring upływu terminów usunięcia wad w celu zapewnienia właściwej trwałości
 • Przedstawia Dyrektorowi Oddziału propozycje składu Komisji Przeglądów Gwarancyjnych, ustala terminy komisyjnych przeglądów gwarancyjnych i odbiorów pogwarancyjnych z powiadomieniem Komisji i Gwaranta w celu dokonania na etapie eksploatacji oceny prawidłowości wykonania zadań
 • Monitoruje upływ terminów z Gwarancji Jakości i rękojmi za wady na zgłoszenie roszczeń przez Zamawiającego z tytułu wykrytych wad dla zadań związanych z realizacją programów rządowych w celu żądania od Gwaranta usunięcia wad i usterek w określonych terminach
 • Weryfikuje aktualność zabezpieczeń należytego wykonania umowy w zakresie roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady
 • Bierze udział w przeglądach gwarancyjnych w charakterze sekretarza w celu terminowego i skutecznego usunięcia stwierdzonych wad
 • Sporządza szczegółowe Protokoły Przeglądów Gwarancyjnych
 • Monitoruje działania dotyczące wywiązywania się Gwaranta z usuwania ujawnionych wad wskazanych w Protokołach Przeglądów Gwarancyjnych i Protokołach Zgłoszeń Wad na podstawie informacji uzyskanych od członków Komisji Przeglądów Gwarancyjnych
 • Przedstawia Dyrektorowi Oddziału i Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji rekomendację sposobu postępowania w przypadku niewywiązywania się Gwaranta ze zobowiązań gwarancyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji zadań związanych z budową, przebudową lub remontami dróg i obiektów inżynierskich
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweZobacz podobne oferty

 • Inspektor wojewódzki

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2024-05-17
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

 • Zobacz więcej