Praca: Stanowisko pracy ds. ekonomicznych(nr 3313)


Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Stanowisko pracy ds. ekonomicznych(nr 3313)
Miejsce pracy: Koronowo
Numer: StPr/20/3313
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1. prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych (tj. 9 placówek oświatowych, 2 żłobki) oraz MGZE zgodnie z obowiązującymi przepisami:a) sporządzanie sprawozdań wymaganych przepisami prawa;b) stosowanie przyjętych zasad polityki rachunkowości;c) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;d) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;e) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;f) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej przepisami prawa;g) bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego;h) bieżąca informacja o sytuacji finansowej;2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,3. dokonywanie wstępnej kontroli : zgodności operacji gospodarczych i finansowychz planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,4. prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo księgowej,5. częściowe opracowywanie planów finansowych jednostek obsługiwanych oraz MGZE.6. częściowe przygotowywanie materiałów stanowiących podstawę naliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz niepublicznych przedszkoli i szkół będących w ewidencji prowadzonej przez Gminę Koronowo.7. wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora MGZE, nie ujętychw powyższych zadaniach, a wynikających ze specyfiki pracy.Informacja o warunkach pracy:1. wymiar czasu pracy: pełny etat,2. miejsce pracy: Miejsko Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo.3. umowa o pracę zostanie zawarta na warunkach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych,4. normy czasu pracy: przeciętnie 8 godzinna norma dobowa czasu pracy i przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy,5. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Wymagania formalneKandydatem może zostać osoba:1. posiadająca obywatelstwo polskie, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,2. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych,3. nieskazana prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków. Kandydat powinien spełniać dodatkowo jeden z poniższych warunków:1. ukończył szkołę średnią, policealną lub pomaturalną i posiada co najmniej 2-letnią praktykę w księgowości,2. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,3. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.Wymagania dodatkowe:1. preferowany kierunek studiów: ekonomia, finanse.2. doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub w jednostkach samorządu terytorialnego,3. biegła znajomość prowadzenia rachunkowości gminnych jednostek budżetowych i jednostek sektora finansów publicznych,4. umiejętność obsługi programów finansowo księgowych (VULCAN),5. znajomość przepisów prawa związana z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego tj. : ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy - prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo oświatowe oraz innych ustaw związanych z realizacją zadań przez Miejsko-Gminny Zespół Edukacji,6. umiejętność i doświadczenie w pracy w zespole,7. dyspozycyjność,8. bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.

Miejsce pracy:

Koronowo


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w BydgoszczyZobacz podobne oferty

 • Pracownik produkcji

 • Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Szubin Dodane: wczoraj
  • Praca przy produkcji elementów, Kontrolowanie jakości i ilości wykonanych elementówZapewnienie bieżącej produkcjiprawo jazdy kat. B, dyspozycyjność, dobry stan zdrowia, mile...

 • Zobacz więcej
 • Pracownik produkcji(nr 3385)

 • Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: wczoraj
  • - głównie siedząca i ręczna praca- montaż teczek- manufaktura- ustawianie maszynpraca w godz. 6.00-14.00, 14.00-22.00Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne...

 • Zobacz więcej
 • Pracownik produkcji(nr 3387)

 • Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: wczoraj
  • - głównie siedząca i ręczna praca- montaż teczek- manufaktura- ustawianie maszynpraca w godz. 6.00-14.00, 14.00-22.00Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne...

 • Zobacz więcej