Praca: Starszy księgowy


Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 69118

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
•stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
•rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie,
•wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 3.657,53 zł brutto przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,800,
•dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
•dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka"),
•nagrody jubileuszowe,
•dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
•ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczęcia pracy między 7:00 a 8:00,
•otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
•pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
•możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
•możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
•możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•praca administracyjno-biurowa
•praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
•budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

 • Dokonywanie rozliczeń związanych w wynagrodzeniami i uposażeniami
 • Dokonywanie rozliczeń jednostki jako płatnika
 • Prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych w zakresie wynagrodzeń i uposażeń
 • Sporządzanie informacji i sprawozdań w zakresie wynagrodzeń
 • Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i gospodarowaniem środkami na wynagrodzenia i uposażenia osobowe pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych/pełniących służbę w Izbie
 • Uzgadnianie naliczonych wynagrodzeń w ujęciu kosztowym z ewidencją księgową
 • Przygotowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości lub w obszarze administracji skarbowej
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
APLIKUJ TERAZ