Praca: Starszy referent


Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 105495

Warunki pracy

-           praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
-           nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
-           pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, nie do wszystkich pomieszczeń biurowych prowadzą odpowiedniej szerokości drzwi,
-           w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzi gospodarkę magazynową
 • prowadzi ewidencję kosztów utrzymania Urzędu
 • bierze udział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych
 • bierze udział w opracowaniu projektu budżetu Urzędu w zakresie dochodów oraz wydatków ewidencjonowanych i realizowanych przez komórkę
 • bierze udział w gospodarowaniu składnikami majątkowymi Urzędu
 • przygotowuje dokumenty do przekazania do archiwum zakładowego
 • bierze udział w administrowaniu budynkami i pomieszczeniami Urzędu
 • prowadzi rejestr pieczęci urzędowych, pieczątek służbowych i referentek

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych
 • znajomość przepisów regulujących prowadzenie gospodarki magazynowej
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • dobra znajomość MS Word, MS Excel
 • komunikatywność
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z obiegiem dokumentów oraz przestrzegania zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt
 • znajomość przepisów związanych z gospodarowaniem składnikami majątkowymi
 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku
 • przeszkolenie w zakresie zasad prowadzenia gospodarki magazynowej oraz gospodarowania składnikami majątkowymi
 • przeszkolenie w zakresie przygotowywania materiałów do przekazania do archiwum zakładowego oraz instrukcji archiwalnej
APLIKUJ TERAZ