Praca: Starszy statystyk


Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 136685

Warunki pracy

Budynek: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3


•       Siedziba Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy mieści się budynku, którego zarządcą jest Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki. Bezpośrednio przy wejściu do budynku od ul. Ks. Stanisława Konarskiego są dwa miejsca postojowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnością.


•       Pomieszczenia Urzędu Statystycznego rozmieszczone zostały na parterze, I i VII piętrze oraz w części piwnicznej budynku. Do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.


•       Wejście główne do budynku znajduje się przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego. Wejście jest wyposażone w drzwi przesuwne z czujnikami ruchu, co umożliwia ich automatyczne otwieranie. Portiernia budynku znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.


•       Budynek, w którym mieści się siedziba Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy jest w znacznym stopniu dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Pozbawiony jest progów utrudniających poruszanie się na wózkach inwalidzkich, a także wyposażony jest w szerokie drzwi prowadzące na poszczególne piętra Urzędu.


•       W budynku znajduje się 5 wind pasażerskich wyposażonych w drzwi przesuwne, które są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.


•       Punkt obsługi klienta, sala konferencyjna i biblioteka w siedzibie Urzędu Statystycznego
w Bydgoszczy są wyposażone w pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących oraz oznaczenia na drzwiach w alfabecie Braille’a. Biblioteka jest wyposażona w lupę powiększającą oraz program do czytania tekstów dla osób niedowidzących i niewidomych.


•       Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze holu głównego w korytarzu po prawej stronie od wind.


•              Urząd zapewnia dostęp do tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie w ciągu 3 dni roboczych. W pozostałych pomieszczeniach Urzędu i w budynku (z wyjątkiem wind) nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Zakres zadań

 • realizuje prac związane z obsługą informacyjną w ramach przypisanej dziedziny, przygotowywanie danych do publikacji oraz wspieranie merytorycznie innych pracowników w tym zakresie,
 • opracowuje regionalne zestawienia danych, opisy i produkty statystyczne
 • realizuje działania w zakresie popularyzacji oraz promocji zasobów i produktów statystyki publicznej,
 • uczestniczy w bezpłatnym udostępnianiu danych i informacji statystycznych,
 • uczestniczy w realizacji działalności wydawniczej Urzędu, wspomaganie prac redakcyjnych, skład i tworzenie grafiki,
 • monitoruje i analizuje sytuację województwa kujawsko-pomorskiego w ramach przypisanej dziedziny, rozpoznając zapotrzebowanie na produkty statystyczne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość podstawowych przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych,
 • Znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej,
 • Dobra znajomość MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,
 • Wiedza ogólna na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa,
 • Znajomość podstawowych pojęć, definicji i mierników statystycznych,
 • Umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia,
 • Komunikatywność,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w ganach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później,
 • Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku,
 • przeszkolenie w zakresie podstawowych aspektów metodologicznych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną ,
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego prowadzenie analiz statystyczno-przestrzennych (SPSS, ArcGIS),
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego tworzenie grafiki wektorowej i rastrowej oraz opracowań, np. Adobe InDesign,
 • znajomość podstaw wnioskowania statystycznego i statystyki opisowej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
APLIKUJ TERAZ